Vymáhanie pohľadávok

Po prevzatí Vašich pohľadávok do mandátnej správy zabezpečíme ich rýchle a efektívne riešenie.

Nesľubujeme vymoženie, ale rýchle a efektívne vymáhanie.

Vymáhanie pohľadávok prebieha v nasledujúcich krokoch :
 • oznámenie dlžníkovi o uzavretí mandátnej zmluvy
 • písomná a telefonická výzva
 • osobná návšteva
 • zabezpečenie pohľadávky (dohoda o uznaní dlhu, dohoda o zrážkach zo mzdy, splátkový kalendár, rozhodcovská doložka) dohody sú odovzdané na podpis osobne inkasným pracovníkom
 • pravidelný kontakt inkasného pracovníka s dlžníkom
 • pri nedodržaní dohody:
  • zmluvné pokuty voči dlžníkovi
  • zrážky zo mzdy (pri zamestnaných FO)
  • zverejnenie v evidencii dlžníkov
  • podanie žaloby
  • rozhodcovské konanie/všeobecný súd
  • zabezpečenie majetku
  • exekúcia
Našou odmenou je zmluvne dohodnutá provízia z reálne vymoženej sumy.