Upomienkový servis

Chcete mať na čas uhradené faktúry? Nepáči sa Vám, že Vaši obchodní partneri pracujú s Vašimi peniazmi? Práve Vám odporúčame využívať náš upomienkový servis.

Cieľom je minimalizovať vznik Vašich pohľadávok a súčasne ich efektívne spravovať.
Upomienkový servis funguje na báze telefonickej a listovej upomienky v mene PRIVATdebt s.r.o.. Upomienka je odosielaná Vašim obchodným partnerom po dátume splatnosti pohľadávky. Po nedodržaní termínu splatnosti sú oboznámení s ďalším postupom našej spoločnosti v prípade neuhradenia svojich záväzkov.

Pri odosielaní upomienok sa vždy držíme zmluvnej dohody o upomienkovom servise, v ktorej je presne definovaný dátum odosielania, typ a znenie upomienok, resp. výziev.

Na správu pohľadávok a spracovávanie upomienok využívame vlastný informačný systém, ktorý je vytvorený a prevádzkovaný našim IT oddelením. IS zabezpečí komplexné riešenie pohľadávok od ich vzniku, až po pripísanie dlžnej sumy na Váš účet. Pomocou IS dosahujeme efektívnu a prehľadnú komunikáciu medzi nami a klientom.

Riešenie pohľadávok v začiatočnej fáze má veľké percento úspešnosti, ktoré sa zmenšuje s dĺžkou pasívneho riešenia pohľadávky.

Upomienkový servis = rozumná forma prevencie