OKOV

Čo je OKOV? OKOV je internetová aplikácia, ktorá slúži k on-line sledovaniu informácií zverejnených v Obchodnom vestníku a iných verejne dostupných informácií, ktoré Vám pomôžu pri prevencii vzniku pohľadávok po splatnosti. OKOV sa zameriava na zmeny v obchodnom vestníku u Vami zadaných subjektov (vyhľadávanie a sledovanie prebieha na základe zadania IČO – je jedinečné pre každý subjekt ). Počet sledovaných subjektov je technicky neobmedzený, čím zjednoduší prácu pri sledovaní Obchodného vestníka. Pomocou OKOVu dokážete minimalizovať vznik nedobytných pohľadávok, pretože ste upozornený na každú zmenu súvisiacu s Vašim obchodným partnerom zverejnenú v Obchodnom vestníku. Jedná sa hlavne o: zmena konateľa, zmena výšky základného imania, vyhlásenie konkurzu, reštrukturalizácie, vstup do likvidácie. Upozornením na zmeny včas vytvorí podmienky pre uplatnenie nárokov v konkurze alebo likvidácii. Súčasť OKOVu je zobrazenie dlhu na daniach a poistnom (sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne) pri sledovaných subjektoch, ktoré sú aktualizované v závislosti od zverejnenia dlžníkov ich veriteľmi. Pri subjektoch je umožnený náhľad do Obchodného registra SR a samozrejme aj Obchodný vestník v ktorom bola daná zmena zverejnená. Určenie OKOV je určený pre všetkých používateľov, ktorým záleží na včasnom informovaní o zmenách vydaných v obchodnom vestníku. Pomocou zoznamu sledovaných subjektov Vás OKOV elektronicky (odoslaním mailu a vysvietením priamo v systéme OKOV) upozorní na zmeny pri sledovaných subjektoch, čím Vám ušetrí hodiny času strávené pri manuálnej kontrole obchodného vestníka. Do tejto skupiny patria najmä:
 • Právnické a fyzické osoby, pre ktoré majú včasné informácie cenu
 • Právne a ekonomické oddelenia firiem
 • Exekútori
 • Advokátske kancelárie
Aktualizácia Všetky údaje sú denne aktualizované. Zdrojom informácii je Obchodný vestník vydávaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej Republiky, ktoré ako vydavateľ Obchodného vestníka podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov na tejto stránke zverejňuje jeho elektronickú formu totožnú s jeho záväznou listinnou formou. Ako funguje – Funkcie OKOV sleduje všetky údaje zverejnené v obchodnom vestníku súvisiace s Vašim sledovaným subjektom, najmä zmeny v:
 • Obchodnom registri
 • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstiev bez likvidácie
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Konkurzy a vyrovnania
 • Výzvy likvidátorov
 • Oznámenia:
  • vstupe spoločností do likvidácie
  • znížení základného imania
  • zmene právnej formy
  • predaji majetku a dražbách sledovaných subjektov
Sledovanie subjektov je aicky spustené po ich zadaní do zoznamu sledovaných subjektov. V systéme OKOV sa nachádza aj vyhľadávacie okno, ktoré umožní vyhľadať zmeny súvisiace so zadaným subjektom. Vyhľadávanie pri jednotlivých subjektoch sa delí podľa vyhľadávacích znakov nasledovne: Právnické osoby – pomocou IČO, je jedinečné pre každý subjekt Fyzické osoby podnikateľov – pomocou IČO, dátumu narodenia, alebo mena a priezviska Fyzické osoby – pomocou dátumu narodenia, alebo mena a priezviska

Majte všetko pod kontrolou, buďte informovaní!!!